Java

java验证对接案例,案例包含签名验证数据包过期检测功能,案例包含了java的gui界面参考也供大家学习!
java java网络验证 java Gui界面
详情

java演示案下载文件后先看说明在动代码,注意说明图片配置一致即可调用,本案例带gui界面.

java网络验证系统配置

文件说明

案例提供卡模式演示,需要账户密码登录把login.ic接口改login.lg即可调用账户密码登录.查看接口说明传参即可完成!

相关

java网络验证系统

java验证系统